Definitioner og metode

Definitioner og metode

IRM rapporterer reklameomsætning i alt for det danske markedet og opdelet i en række medier og reklameformater. Statistikken er baseret på data om reklameomsætning netto, som IRM indsamler fra virksomheder, der tilbyder reklame.
 
Reklameomsætning netto er ekskl. moms, provision og produktion. Nettoinvesteringer er egnet til at analysere udviklingen af ​​det samlede reklamemarked og individuel reklame.
 
Grundlaget for IRM:s statistikker er udarbejdet gennem surveymetoden. Medievirksomheder og andre relevante aktører på reklamemarkedet yder information vedrørende fakturering inklusive reklamebeskatning, men eksklusive moms, produktion og provision i en given periode. Barter er ikke inkluderet, da det er et udvekslings- og ikke-faktureret salg. For at give et komplet og så præcist billede som muligt af det danske reklamemarked, estimerer IRM reklameomsætning der ikke indsender data. Disse estimater er baseret på mange parametre, såsom virksomhedens omsætning, lignende aktørers reklameomsætning og forskellige former for måling af mål.

Danmark er et relativt lille reklamemarked med åbent erhvervsklima, der muliggør undersøgelser af nettoinvesteringer i reklame. Internationalt beregnes nettoinvesteringer ofte på grundlag af bruttoinvesteringer og estimater omkring provisions- og rabatniveauer (rate card).

Trykte Nyhedsmedier

Statistik for trykte nyhedsmedier, dagblade og ugeaviser, offentligøres halvårvis. 

Dagblade: Dagblade er publikationer af dagbladskarakter, det bringer alsidig nyhedsformidling – som hverdags-, søndags- og weekendaviser samt andre avislignende blade. Gruppen inkluderer såvel betalte som gratis dagblade.

Lokale og regionale ugeaviser: Lokale og regionale ugeaviser er publikationer, der regelmæssigt udsendes gratis til husstande inden for et, eventuelt flere, klart definerede lokalområder/regionale områder.

Kategorierne i dagblade og ugeaviser henviser til reklameindtægter fra trykte udgaver, medievirksomhedernes indtægter til digital reklame er inkluderet i den respektive internetkategori.

Statistikken for trykte nyhedsmedier er indsamlet af Danske Medier. Dagblade offentligøres kvartalsvis, med et kvartals forsinkelse. Ugeaviser offentligøres halvårsvis.

Trykte interessemedia

Statistik for trykte interessemedia offentligøres halvårvis og omfatter købte magasiner, fagblade & tidskrifter samt gratis publikationer.

Købte magasiner er definieret som annoncebærende ugeblade, månedsmagasiner og kvartalsmagasiner, der sælges i abonnement eller løssalg.

Fagblade & tidsskrifter bringer information til forholdsvist præcist afgrænsede målgrupper, mer branche-, forenings- eller interessefællesskab i bred betydning og giver denne information en selvstændig redaktionel behandling.

Gratis publikationer er annoncefinansierede eller client publishing udgivne og retter sig hovedsageligt mod konsumentmarkedet. De kan være hustandsomdelte, postomdelte efter adresselister, eller fremlagt til fri benyttelse (”ta’ selv”-blade). Dette er to tidligere individuelle kategorier, andre magasiner/gratis forbrugermagasin og årlige publikationer, der er blevet fusioneret til en i 2018. Årlige publikationer var årbøger, handelskalendere, kataloger, branchevejvisere, telefonbøger og lokale vejvisere.

Statistikken for trykte interessemedia er indsamlet af Danske Medier.

TV

Statistik for TV avser broadcast og offentligøres halvårsvis.

TV-reklame består af programsponsering, reklamespots og tekst-tv. Der er medtaget kanaler der specifikt har reklamesalg till det danske marked. Web-TV inkluderes i internet.

Statistikken for TV er indsamlet af IRM.

Radio

Statistik for radio offentligøres halvårsvis.

Radioreklame betår av nationale og lokale reklamespots, programsponsering og events.

Statistikken for radio er indsamlet af Danske Medier.

Biograf

Statistik for Biograf offentligøres halvårsvis.

Biografreklame er der reklamefilm som vises før hovedfilmen i biografsale med reklambærande biograflærreder. Multibiografer er medtaget som antal forevisningsrum. Rapporterede data for biograf omfatter reklameomsætning på lærredet og off-screen, men ikke indtægter fra onlineannoncering eller indtægter til produktion som f.eks. digitalisering.

Statistikken for biograf er indsamlet af IRM.

Internet

Statistik for internet offentligøres årligt. Visse kategorier præsenteres kvartalsvis i Dansk Online Index. Hvis tal ikke er tilgængelige fra Dank Online Index vil IRM estimere tal baseret på markedsinterviews og vurderinger.

Internet reklame defineres som websites og andre digitale platforme, der har reklamesalg specifikt henvendt til det danske marked.

Bannere & Partnerskaber
Kategorien er opdelt i bannere og partnerskaber, men bannere kan også rapporteres separat i underkategorierne til display desktop/mobil ekskl. online video/sociale netværk samt online video og sociale netværk. Bannere er defineret som grafiske, audiovisuelle, tekstbaserede og/eller interaktive annonceprodukter, der vises i forbindelse med internetmedieprodukter (f eks på en webside, i en mail eller på mobile platforme) – enten som en fast placering på medieproduktet (sponsoratbannere), på særlige dele af medieproduktet (sektioner) eller på samtlige dele af medieproduktet. Partnerskaber er defineret som annoncørbetalt indhold eller services, som i form, indhold eller funktion er integreret med mediet som eksempelvis en søgetjeneste eller en rubrikannoncetjeneste. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at et banner er fast placeret på en side for eksempel et år ad gangen for at kunne medregnes under Partnerskaber.

Online video
Online video er defineret som annoncer i videoformat (dog ikke i bannere), samt tekstannoncer placeret som et layer i en player. De involverede aktører er Tv-selskaber, publishers og virksomheder med brugergenereret indhold (ikke sociale netværk).

Sociale netværk
Sociale netværk refererer til platformtjenester. Websteder med blogs og lignende indhold er IKKE inkluderet. Statistikken omfatter alle reklamer, desktop og mobile inkl. video.

Markedspladser
Markedspladsomsætning er det beløb, annoncører har betalt for at blive optaget i produkt- og virksomhedsdatabaser, såsom job-, bil-, bolig- og dating-sites, men også directories (telefonbøger), auktionssites og prissammenligningstjenester. Markedspladser er defineret som optagelse af produkt- og virksomhedsoplysninger i søgbare onlinekataloger (typisk websider, online- eller mobilapplikationer), der indgår som en tredjepart mellem køber og sælger. Den klassiske form for markedsplads er rubrikannoncetjenester. Prisen på de optagne produkter kan evt. forhandles, eller handlen kan afsluttes direkte på markedspladsen (Auktioner). Fremvisning af markedspladsoptag sker som oplistning af produkt- eller virksomhedsoplysninger fremfundet ved katalogsøgning eller browsing gennem katalogområder. Markedspladser omfatter også prissammenligningstjenester. Optagelse på markedspladser vil typisk være tekstbaseret, men kan også i form være grafisk, audiovisuel og/eller interaktiv.

Søgeordsannoncering
Ved søgeordsannoncer forstås grafiske, audiovisuelle, tekstbaserede og/eller interaktive annonceprodukter, der vises i forbindelse med internetmedieprodukter (typisk websider), på baggrund af et søgeord, som en annoncør abonnerer på, og som brugeren har indtastet i et søgefelt. Flere søgemaskiner tilbyder derudover at vise annoncer på andre hjemmesider. Denne type omsætning er ikke medtaget i kategorien Søgeordsannoncering men i kategorien Bannere og partnerskaber.

Anden internet omsætning
Denne kategori omfatter Permission marketing og anden indtjening, der ikke er mulig at placere. Permission marketing er f.eks. mails eller anden digital kommunikation, hvor reklamer er det primære indhold, og hvor modtageren har givet sin accept til at modtage netop denne type reklamer. Ved Permission marketing forstås grafiske, audiovisuelle, tekstbaserede og/eller interaktive annonceprodukter, der vises i mails eller anden direkte (push) kommunikation med brugeren, der indgår som tredjepart mellem køber og sælger, og hvor annonceproduktet vises som det primære indhold i kommunikationen. Bemærk, at denne definition indebærer, at normale nyhedsbreve, der ud over nyheder også indeholder reklamer, ikke hører under Permission marketing, men derimod hører til i kategorien Display. Permission marketing omfatter også Daily Deals-tjenester.

Metode & anden info
Resultaterne er baseret på kvartalsvise indberetninger fra Danske Mediers medlemmer og en række øvrige medier, samt en vurdering af det øvrige onlinemarked. Der er anvendt faktureret omsætning for de annoncetyper, der er indberettet i de forskellige kategorier. Bemærk, at opgørelsen kun omfatter annonceoptagelsen, og ikke udgifter som annoncører måtte have til mediebureauer eller andre i forbindelse med annonceindrykningen. Statistikken for outdoor er indsamlet hovedsageligt af Deloitte, nogle estimater udviklet i samråd med Danske Media og IRM baseret på input fra eksperter i mediebureauer og andre personer med indsigt i onlineannonceringsmarkedet. Den samlede internetstatistik inklusive opdaterede estimater offentliggøres årligt.

Outdoor

Statistik for Outdoor offentligøres halvårsvis.

Omfatter reklame i og uden på offentlige transportmidler, på taxaer, plakatsøjler, buslæskærme, anden indendørs og utendørs, reklame ved indkøbscentre, plakattavler/billboards på husgavle og ved store veje i større byer, stilladser samt lysaviser/-reklame.

Statistikken for outdoor er indsamlet af IRM.

Direct mail og husstandsomdelte tryksager

Statistik for hustandsomdelte tryksager (oadresserad direktreklam) offentligøres halvårsvis.

Hustandsomdelte tryksager er definineret som detailhandelen reklameaviser, kataloger, brochurer og tilsvarende distribueret til potentielle købere direkte og/eller gennem detailhandelen eller andre distributionskanaler.

Direct Mails (adresserad direktreklam) er definiert som adresserede breve som indeholder et markedsføringsbudskab og/eller et salgs- och servicetilbud. Medtagerne kan være såvel privat- som erhvervspersoner. Statistik finns till och med 2015.

Statistikken for distribution af hustandsomdelte tryksager er indsamlet af IRM.

Sponsering

Sportssponsering indeholder den samlede værdi af indgåede sponsoraftaler med eksponering på det danske marked. Det være sig penge som værdien af naturalier som tøj, rekvisitter, udstyr, kontorudstyr, trykning af materialer m.v. opgjort i vejledende butikspriser. I undersøgelsen er der ikke taget højde for den helt private form for sponsering. Sponsering af fjernsynsprogrammer er medtaget under TV reklame.

Statistikken for sportsponsorering er indsamlet af Danske Medier.

Andre Tryksager

Statistik for andre tryksager offentligøres årsvis.

Andre tryksager er definieret som materiale til anvendelse på udsalgssteder till støtte for distribution og salg af mærker, promotionmateriale som brugervejledningger, garantikort og reklme for tilknyttede produkter distribueret med varen (eksklusiv selve emballegen).

Produktion & Administration

Ufordelte produktions- og administrationsomkostinger offentligøres årsvis.

I opgørelsen er Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger estimeret af Danske Medier ud fra reklamebureauernes/produktionsleddets omkostninger.

;