Prognos 2022: IRM sänker förväntningarna på 2022 något

2021 blev ett oerhört starkt år med en tillväxt på 18,6% relativt 2020. Omsättningen, om drygt 46 miljarder kronor, är den högsta som IRM hitintills registrerat och är därmed ett nytt all-time-high. 2020 och pandemin innebar visserligen ett tapp som var det största sedan finanskrisen 2009 men återhämtningen gick rekordsnabbt och IRM:s prognos för 2022 indikerar ett fortsatt gott år på annonsmarknaden. Totalt förväntas marknaden växa med 5,9% och därmed omsätta 49 miljarder kronor.

Men i denna prognos finns ett flertal risker på nedsidan. Kriget som brutit ut i Ukraina, dämpad konsumentefterfrågan i spåren av högre elpriser och räntor och risk för nya utbrott av pandemin är alla påtagliga riskfaktorer som kan komma att påverka annonsmarknaden under 2022. Med anledning av ovanstående är prognosen för 2022 behäftad med större osäkerhet än vanligt.

IRM:s samlade bedömning, bland annat baserat på intervjuer med branschen och en genomgång av svensk ekonomi, indikerar att det första kvartalet på annonsmarknaden kommer att visa på en god tvåsiffrig tillväxt. På lite längre sikt är det svårare att bedöma hur riskfaktorerna kommer att utvecklas. Med den information som finns att tillgå i skrivande stund, då konsekvenserna av kriget i Ukraina ännu inte går att fastslå, så har IRM valt att låta prognosen för det andra kvartalet 2022 fram till det fjärde kvartalet 2022 vara relativt oförändrad, men med viss justering nedåt. Totalt sett sänker IRM prognosen för 2022 med drygt 1 procentenhet jämfört med den som publicerades i december förra året.

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2021 och 2022, kvartalsdata 2020-2022p, 29 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Prognosen finns tillgänglig för försäljning här.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se