Vår hållbarhetspolicy

Miljö och hållbarhet

IRM ska minska företagets påverkan på miljö och samhälle.

Exempel på våra åtgärder:

Vid inköp av varor/tjänster ska resurs och energieffektiva alternativ premieras.

Vid inlöp av varor/tjänster ska positiva arbetsförhållanden premieras.

 

Mångfald och jämställdhet

IRM står för en respektfull och inkluderande företagskultur

Exempel på våra åtgärder:

Vid nyanställning och upphandling av tjänster ska en mångfald av perspektiv, erfarenhet, kultur, kön och åsikter premieras.

IRM eftersträvar en balanserad och likvärdig arbetssituation för alla medarbetare.

IRM arbetar för att trygga sociala förhållanden.

Affärsetik

IRM ska agera på ett affärsetiskt sätt

Exempel på våra åtgärder:

IRM ska motverka alla former av korruption och mutor, såväl extern som intern.

Alla medarbetare har tystnadsplikt avseende affärskritisk information enligt avtal.

IRM eftersträvar en öppen företagskultur där anställda öppet kan diskutera etiska dilemman och problem.