Rapporter

IRM:s rapporter

Om du har några frågor kring innehållet i en specifik rapport, tveka inte på att kontakta oss.

Samtliga rapporter finns tillgängliga för köp, antingen styckvis eller via ett abonnemang, i vår butik.

Mer information kring vilka kategorier som ingår i IRM:s mätning finns i våra mätdefinitioner.

Kvartalsrapporter

IRM utkommer kvartalsvis med faktiska utfall över de fullständiga medieinvesteringarna för samtliga kategorier som ingår i mediekakan. I en kvartalsrapport ingår det aktuella kvartalets utfall, utveckling jämfört med jämförbar period föregående år samt den ackumulerade utvecklingen för varje enskild mediekategori.

För att se ett exempel på innehållet i en kvartalsrapport klicka här.

Prognoser

Efter varje kvartalsrapport utkommer IRM med en prognos. Efter publiceringen av årets första kvartalsrapport utkommer IRM med en prognos över innevarande och nästkommande år. Prognosen revideras sedan kvartalsvis efter varje publicerad kvartalsrapport.

Prognosen innehåller förväntade utfall för varje kvartal inom prognosperioden och för samtliga kategorier som ingår i IRM:s kvartalsrapporter. I varje prognos inkluderas även en genomgång kring de cykliska drivkrafterna för medieinvesteringar för att ge en förståelse kring de underliggande faktorerna som påverkar utvecklingen av mediemarknaden.

Kategorirapporter

För de som endast har ett intresse av att följa en mediekategori tar IRM även fram specifika kategorirapporter. Kategorirapporterna innehåller utfall och prognos för den valda kategorin. Kategorirapporten ger specifik information kring omsättning och utveckling för den utvalda kategorin.

Årsrapport

IRM:s årsrapport innehåller årets medieinvesteringar, marknadsaktiviteter och produktionskostnader samt historisk data för varje kategori till år 2005. Samtliga kategorier som ingår i den ordinarie kvartalsrapporteringen summeras på årsbasis. För marknadsaktiviteterna ingår intäkterna för butikspromotion, eventmarknadsföring, mässor, produktmedia och sponsring. I produktionskostnader ingår produktionskostnaden för kategorierna byråproduktion, direktreklam och bilagor. 

Nordic Advertising Market

IRM publicerar halvårsvis rapporter för den samlade nordiska reklammarknaden. En årsrapport och en halvårsrapport. Den nordiska rapporten innehåller harmoniserad data från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Rapporten innehåller en analys och jämförelse av utvecklingen på de olika marknaderna.

International Advertising Market 

IRM publicerar årligen en Internationell rapport över de globala trenderna för medieinvesteringarna. Samtliga huvudkategorier som ingår i IRM:s kvartalsvisa rapportering ingår. I den internationella rapporten presenteras nedbrytningar på geografiska nivåer och möjliggör även en jämförelse av de svenska medieinvesteringarna mot internationellt jämförbara marknader.

Regionala Rapporter

IRM publicerar årligen en regional rapport om den regionala medieinvesteringen i Sverige. Den regionala rapporten innehåller en analys av reklaminvesteringen i Sverige uppdelat på fem olika regioner.

Specialrapporter

IRM publicerar även årligen ett antal specialrapporter. En specialrapport kan antingen behandla ett aktuellt segment av mediemarknaden som exempelvis Influencer Marketing alternativt Programmatisk Handel eller en speciell nedbrytning av IRM:s årliga data som rapporterna för Event eller Sponsring.