Årsstatistik

IRM:s årsstatistik

IRM:s årsstatistik utgör officiell branschstatistik. Tabellen och grafen nedan visar samtliga reklaminvesteringar i pengar samt tillväxt jämfört med föregående år och andel av totala reklaminvesteringar i Sverige. 

Totala reklaminvesteringar (stora reklamkakan) delas upp i tre delar:

Medieinvesteringar (mediekakan) - Mediebolag och andra relevanta aktörers distributionsintäkter för reklamytor. 

Marknadsaktiviteter - Annonsörers investeringar i butikspromotion, events, mässor, sponsorskap samt presentreklam. Marknadsaktiviteter kännetecknas av att reklambudskapet är integrerat i konsumentens upplevelse och interaktion med ett evenemang, plats eller person. Därutöver är det många gånger svårt att skilja på och mäta distributionskostnader respektive produktionskostnader. 

Produktion - Produktion av reklammaterial hos en reklambyrå, webb-byrå, contentbyrå, designbyrå etc.

Stora reklamkakan 2023

Stora reklamkakan 2023

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2023

Reklaminvesteringar 2023

Reklaminvestering 2023

Miljoner SEK, löpande priser, netto inkl. reklamskatt, förändring i procent mot föregående år

  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 2 342 -17,9
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 940  -11,4
Direktreklam 2 018  -8,5
TV 4 548  -16,5
Radio 997  -5,0
Bio 121  -0,5
Internet 36 094  3,2
Out-of-home 1 920 1,8
Summa medieinvesteringar 48 979 -1,2
     
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion  5 604 3,3 
Eventmarknadsföring 3 050 30,4
Mässor 2 416 -3,0
Produktmedia/Presentreklam 7 397 -1,8
Sponsring 9 392 2,2
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 27 861 3,3
 
Summa produktionskostnader 11 767 -3,2
     
TOTAL REKLAMINVESTERING
 88 606 -0,1