Mätpolicy

IRM:s Mätpolicy

IRM:s policy för vilka områden som mäts bygger på följande principer:

Relevant

Det ska finnas en efterfrågan hos eller praktiskt relevans för mätningen hos IRM:s intressenter. Mätområdet bör också vara meningsfullt i betydelsen att det ökar den generella förståelsen för reklammarknadens utveckling.

Signifikant

Mätområdet bör i dagsläget vara signifikant i termer av investeringsvolym, alternativt förväntas området nå en sådan volym inom kommande år. Det bör också vara betydande i förhållande till aktuella konsumtionsmönster.

Mätbart

Mätområdet måste kunna definieras och avgränsas på ett sätt som är förståeligt för målgruppen, samt kunna mätas av aktiva aktörer. Oavsett mätmetod, måste tillräckligt många aktörer vara beredda bidra med data och/eller insikter, givet marknadens koncentration och konkurrensförhållanden.

Harmoniserat

Mätområdet bör – så långt det är möjligt – vara harmoniserat med nordisk och internationell statistik samt komplettera andra mätningar och studier av reklammarknaden.